MBR State Jury

Honorable justice (State wise)

 1. Andhra Pradesh
 2. Arunachal Pradesh
 3. Assam
 4. Bihar
 5. Chhattisgarh
 6. Goa
 7. Gujarat
 8. Haryana
 9. Himachal Pradesh
 10. Jharkhand
 11. Karnataka
 12. Kerala
 13. Madhya Pradesh
 14. Maharashtra
 15. Manipur
 16. Meghalaya
 17. Mizoram
 18. Nagaland
 19. Orissa
 20. Punjab
 21. Rajasthan
 22. Sikkim
 23. Tamil Nadu
 24. Telangana
 25. Tripura
 26. Uttar Pradesh
 27. Uttarakhand
 28. West Bengal.

And UT.

 • Andaman & Nicobar
 • Chandigarh
 • Dadar Nagar Haveli & Daman Diu
 • Delhi
 • Jammu & Kashmir
 • Ladakh
 • Lakshdeep
 • Pondicherry